Loading...

عامل ایجاد هپاتیت ویروس است . چند نوع هپاتیت میتواند انسان را الوده کند :هپاتیت A_B_CDE بیماری هپاتیت ویروسیBوC چا لش عمده سلامت هستند که موجب در گیری ۳۲۵ میلیون نفر در دنیا شده است وسالانه موجب مرگ ۱/۳۴ میلیون نفر در جهان میشود. بیشتر از ۶۰ درصد سرطان های کبد مربوط به عدم شناسایی بهنگام وعدم درمان به موقع هپاتیت های ویروسی CوB میباشد. کودکان مادران الودهافراد استفاده کننده از دارو های تزریقی،افراد استفاده کننده از طب سوزنی،تاتو _ شرکای جنسی افراده الوده_وکارکنان بخش های مراقبتی وبهداشتی در معرض خطر الودگی قرار دارند.

2019-01-13T10:54:43+03:30